SPOD - F POINT

Sociálně-právní ochrana dětí

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, které vydal KÚ Kraje Vysočina, F POINT z. s. pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Realizujeme přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče, poskytujeme osobám pečujícím, s nimiž uzavřeme dohodu, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče, zabezpečujeme vzdělávání a specifické potřeby dětí nebo pěstounů.

Působnost F POINTu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí je celostátní.

Poslání

 • podpora rodin s dětmi, aby byla zajištěná řádná výchova a příznivý vývoj dítěte ve vlastní rodině
 • podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí

Cílová skupina

 • děti, jejichž příznivý vývoj je ohrožen
 • rodiče
 • děti svěřené do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu
 • osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni)

Cílem je

Rodina, která buduje zdravou identitu dítěte jak ve vlastní tak i v náhradní rodinné péči. Cílem v zájmu dítěte je budování zdravého vývoje dítěte, zachování a rozvoj původních rodinných vazeb. Podpora rodinných vazeb, vytváření prostoru pro rozvoj rodičů a pěstounů. Poskytnutí podmínek pro vybudování odpovídajícího rodinného zázemí všech členů domácnosti.

Zásady činnosti

Pracovníci organizace postupují v souladu s Etickým kodexem sociálního pracovníka a při výkonu SPO se řídí následujícími zásadami:

 • Zásada nejlepšího zájmu dítěte (osobní přístup)
 • Zásada participace dítěte ( rovný, respektující a partnerský přístup)
 • Práce s přirozeným prostředím ( rodina, škola, přátelé apod.)
 • Zásada rovnocennosti, nediskriminace a respektu
 • Kvalita
 • Zásada podpory identity dítěte

Seznam činností poskytovaných pověřenou osobou

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Děti jsou vyhledávány během různých aktivit organizace a její hlavní činnosti, zejména během aktivit sociální služby, ve spolupráci se školskými zařízeními, kde provádíme svou činnost, a při aktivitách, kde cílovou skupinou jsou děti a rodiče. Prostřednictvím těchto projektů a aktivit vyhledává organizace děti minoritních etnik a děti majoritního etnika ohrožené sociálním vyloučením, jimž je nutné zajistit SPOD.

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

Tuto činnost vykonáváme pro rodiče dětí, u nichž bylo potvrzeno podezření z nutnosti zahájit výkon SPOD, rodiče dětí docházejících na aktivity organizace a pro rodiče dětí, kteří se na nás sami obrátí s potřebou řešení problému.

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

Pro klienty, pěstouny a laickou veřejnost pořádáme samostatné přednášky, které se týkají problematiky SPOD (např. výchova dětí, týrané dítě, problematika trestů apod.), pořádáme minimálně 1 přednášku nebo kurz ročně.

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

Mimo sociální službu organizace pořádá alespoň jedenkrát ročně některou z těchto aktivit pouze v režimu SPOD:

 • Dopolední i odpolední kluby pro děti
 • Akce určené pro celé rodiny
 • Kulturní akce
 • Sportovní akce
 • Výtvarné aktivity
 • Ukázky trávení volného času

Na těchto aktivitách se setkávají děti minoritního etnika s osobami většinové populace, což napomáhá dětem chránit se před ohrožením sociálním vyloučením a zapojit se řádně do společnosti, současně chrání děti před nevhodnými kamarády a aktivitami a nabízí jim správné dovednosti a možnosti získání kvalitních vztahů a učí je lépe trávit volný čas.

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Organizace F POINT, z.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a dle § 47b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí je oprávněna uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a osobami v evidenci.

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče

 • Osobní schůzky s klíčovým pracovníkem
 • Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě
 • Dlouhodobá odlehčovací péče
 • Zprostředkování odborné pomoci
 • Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s jeho biologickým rodičem nebo jiným členem rodiny
 • Vzdělávání náhradních rodičů

Sociálně-právní ochrana

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Sociálně-právní ochrana se poskytuje dítěti, které na území České republiky:

 • má trvalý pobyt
 • má podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů
 • podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky
 • je oprávněno trvale pobývat
 • pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany nebo oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu
 • pobývá s rodičem, který na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území podle zvláštního právního předpisu nebo který je azylantem anebo osobou požívající doplňkové ochrany, nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany

V rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 37 a 42) se sociálně-právní ochrana poskytuje také dítěti, které nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo není hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky ani není oprávněno podle zvláštního právního předpisu trvale pobývat na území České republiky.

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Organizace F POINT má formou Stanadrdů kvality vypracované postupy, které přispívají ke zvyšování kvality poskytovaných služeb v následujících oblastech:

 • Standard č. 1 - Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
 • Standard č. 2 - Ochrana práv a chráněných zájmů
 • Standard č. 3 - Prostředí a podmínky
 • Standard č. 4 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby
 • Standard č. 5 - Podpora přirozeného sociálního prostředí
 • Standard č. 6 - Personální zabezpečení
 • Standard č. 7 - Přijímání a zaškolování zaměstnanců
 • Standard č. 8 - Profesní rozvoj zaměstnanců
 • Standard č. 9 - Pracovní postupy pověřené osoby
 • Standard č. 10 - Dohoda o výkonu pěstounské péče
 • Standard č. 11 - Předávání informací
 • Standard č. 12 - Změna situace
 • Standard č. 13 - Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany
 • Standard č. 14 - Vyřizování a podávání stížností
 • Standard č. 15 - Rizikové, havarijní a nouzové situace

Organizace má dále zpracovány metodiky a pravidla pro práci s klienty.

Pověření k výkonu SPOD
Mapa vnitřních předpisů
Organizační struktura
Vnitřní pravidla k výkonu SPOD (postup pro podání stížnosti)
Vzor dohody o doprovázení